ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Onze offertes, verkopen, aannemingen, levering van goederen en diensten worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst. Wij achten deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de medecontractant. Behoudens bijzondere vermelding zijn alleen onze algemene voorwaarden van strikte toepassing, niettegenstaande alle strijdige aanduidingen vermeld op documenten van de medecontractant Elk aanbod kan worden ingetrokken tot aan de aanvaarding door de medecontractant en vervalt automatisch dertig dagen na datum, behoudens vermelding van een andere periode op het aanbod.
2. De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis, en worden door ons voor zover als mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop. een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.
3. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, zijn wij ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van onze leveranciers, om welke reden dan ook. Wij hebben dan de keus tussen verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en anderzijds de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. Dus verbreking of verlenging van termijn zal van onze zijde kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per fax of brief
4. De prijs aangeduid is deze geldend op de dag van het afsluiten van de bestelling. Indien tussen de datum van bestelling en de datum van levering een prijsverhoging mocht optreden ingevolge koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting of taks, zal deze door ons steeds mogen doorgerekend worden, zonder het recht van de medecontractant om daarvoor ontbinding te vragen.
5. Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden. Indien we in uitzonderlijke omstandigheden en mits uitdrukkelijk akkoord, toch een annulatie op verzoek van de klant aanvaarden, zal de klant een overeen te komen vergoeding van minstens 20 % van de contractwaarde verschuldigd zijn als vergoeding voor de annulatie.
6. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de medecontractant.
7. Eventuele klachten, opmerkingen, betwistingen of protesten betreffende geleverde goederen of diensten zijn alleen ontvankelijk zo deze schriftelijk en aangetekend geformuleerd worden binnen de vijf dagen na leverings- of factuurdatum.
8. Alle facturen zijn van rechtswege contant betaalbaar. Bij laattijdige betaling is een conventionele intrest van 10 % per jaar op de niet- betaalde bedragen verschuldigd. Niet betaalde facturen één week na vervaldatum worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ad 10 % met een minimum van 50 € en een maximum van 5.000 € , onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen. Hoofdsom, schadevergoeding en intresten zijn van rechtswege eisbaar, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de medecontractant afzonderlijk aangerekend.
9. Bij niet-betaling van een factuur op de aangegeven vervaldag of ingeval van protest of niet-geprovisioneerd zijn van het betaalmiddel, - behouden wij ons het recht voor de volledige betaling van onze vorderingen op te eisen, met inbegrip van deze die nog niet vervallen zijn. Bij niet-betaling, het protest of niet-geprovisioneerd zijn, behouden wij ons tevens het recht voor om verdere leveringen stop te zetten of op te schorten totdat de klant zijn of haar betalingsverplichtingen is nagekomen, en zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.
10. Zolang geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven ze onze eigendom en behouden wij het recht ze op eerste verzoek terug te nemen op kosten van de klant. Eens de goederen geleverd zijn, blijft de klant wel alle verlies- of vernietigingsrisiko's dragen. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de koper in rekening worden gebracht Dit onverminderd ons recht op schadevergoeding wegens winstderving en bijkomende administratieve kosten. Deze schade wordt forfaitair op minstens 25 % van de factuurwaarde geraamd onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen.
11. De aanvaarding van wissels en cheques impliceert geen schuldvernieuwing en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
12. Bij betwistingen zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd, onverminderd ons recht om de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtsmacht te vatten. Alleen het Belgische recht is van toepassing op onze contracten.